• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Лоу­рънс (Лари) Краб е из­ве­с­тен пси­хо­лог, лек­тор, биб­лей­ски учи­тел, по­пу­ля­рен ав­тор, ос­но­ва­тел и ди­рек­тор на ор­га­ни­за­ци­я­та New Way Ministries. В мо­мен­та е по­с­то­я­нен пре­по­да­ва­тел в Хри­с­ти­ян­с­кия уни­вер­си­тет в Ко­ло­ра­до и слу­жи ка­то ду­хо­вен нас­тав­ник за аме­ри­кан­с­ка­та асо­ци­а­ция на хри­с­ти­ян­с­ки­те съ­вет­ни­ци.

Статии от Лари Краб

Избрано:

В дейността си като консултант съм имал неприятната възможност да срещам съпрузи и съпруги, заключени в модели на взаимоотношения, които разрушават всяка надежда за постигане на дълбоко единство в техния брак. Винаги, когато застана в неделя сутрин пред събранието да проповядвам, виждам много добре облечени двойки, пеейки химни и въздаващи слава на Господа за подарения от Него изобилен и вечен живот, и подозирам, че много малко от тях чувстват вътрешна близост един към друг. А едно голямо мнозинство от тези хора претендират, че са християни, които искрено се стремят да изградят брака си според библейските принципи. Защо тогава браковете са толкова често пълни с напрежение, огорчение, дистанцираност, повърхностна задоволеност, шаблонност, с твърде малко и кратки моменти на романтика? Защо понякога се срещам с проблеми дори в моя собствен брак и след усърдна молитва и себеизпитване не съм сигурен как да отвърна на съпругата си, така че нашето единство да се укрепи?