• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Клайв Стей­пълз Лу­ис (1898–1963) е ро­ден в Бел­фаст, Се­вер­на Ир­лан­дия. През Пър­ва­та све­тов­на вой­на е доб­ро­во­лец на фрон­та. За­вър­ш­ва в Окс­форд, къ­де­то поч­ти 30 го­ди­ни пре­по­да­ва фи­ло­со­фия и ан­глий­ска ли­те­ра­ту­ра. По-къс­но е из­бран за про­фе­сор по сред­но­ве­ков­на и ре­не­сан­со­ва ли­те­ра­ту­ра в Кейм­б­ридж. Ав­тор е на де­сет­ки кни­ги, есе­та и мо­но­гра­фии. В твор­че­ст­во­то си пър­во­на­чал­но е по­вли­ян от Чес­тер­тън; близ­ко при­я­тел­ст­во го свърз­ва с Дж. Р. Р. Тол­кин. Смятан е за един от най-изявените апологети в християнската история.

Списъкът от книги на К.С. Луис, които са преведени и издадени на български включва както книги с апологетична насоченост като Отвъд човека (Mere Christianity), Чудесата (Miracles), Проблемът болка (The problem of pain), Четири пъти любов (The four loves), така и художествена литература: Великата раздяла (The Great Divorce), Писмата на душевадеца (The Screwtype letters), Хрониките на Нарния (The Chronicles of Narnia) и т.нар. „Космическа трилогия“: Отвъд безмълвната планета (Out of the Silent Planet), Переландра (Perelandra), Онази грозна сила (That Hideous Strength).

Мисли на седмицата от К. С. Луис

Избрано:

Пътят

Отрицанието на човека – Част 2

К. С. Луис 15 юни 2017

Практическият резултат от едно образование в духа на Зелената книга ще бъде разпадът на обществото, което го възприеме. Но това не опровергава непременно ценностния субективизъм като теория. Възможно е истинното учение да е учение, което веднъж прието, да бъде пагубно за нас. Никой, говорейки в рамките на Тао-то, не би могъл да го отхвърли въз основа на това: „И погубѝ ни на светло!“. Но не се е стигнало дотам. Философията на Гай и Тит съдържа в себе си теоретични затруднения. Колкото и субективно да се отнасят Гай и Тит спрямо някои традиционни ценности, със самото написване на Зелената книга те показват, че трябва да има други ценности, които съвсем не смятат за субективни.