• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Сдру­же­ние ХАРТА ви пре­по­ръч­ва ед­но­днев­на­та кон­фе­рен­ция „Меж­ду­хри­с­ти­ян­с­ки­ят ди­а­лог през ве­ко­ве­те и днес“, ко­я­то ще се про­ве­де на 29 ап­рил (съ­бо­та), от 10:00 до 18:30, в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). Peer to Peer: Challenging Extremism.

Христос дава на Своите последователи една „нова заповед“: „Да се любите един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12). Тя се оказва не само нова, но и трудна за изпълнение. През вековете отношенията между християните от различни традиции често не са били образец на любовта; понякога е липсвал изобщо диалог. А диалог е насъщно необходим днес, във все по-несигурния и объркан свят на XXI век. Живеем в обстановка на засилваща се хибридна война срещу Европа и нейното духовно наследство, а гоненията срещу християните на много места по света са всекидневие. Натрупаният исторически опит за разбирателство между различните християнски изповедания ще ни бъде от помощ, за да си имаме доверие. И да говорим свободно – за нещата, които ни обединяват, както и за тези, в които се различаваме.


Програмата на конференцията е следната:

Истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Междухристиянският диалог през вековете и днес

Научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило на Ректората, Нова конферентна зала, 29 април, 2017 г., 10.00–18.30 ч.

Организатори:

  • Център за изследване на патристичното и византийско наследство при СУ „Св. Климент Охридски“
  • AdVenture Partners: Peer to Peer: Challenging Extremism

10.00 Първа сесия: Историческа перспектива I

Модератор: Живко Лефтеров
Атанас Атанасов, „Диалогът с останалите християнски общности и с исляма в творчеството на св. Йоан Дамаскин“
Иван Христов, „Проблемът за средния път в диалога с Католическата църква на Фераро-Флорентийския събор“
Светослав Риболов, „Схизмата от 1054 г. в кореспонденцията на патр. Михаил Кироларий“

11.00–11.15 Дискусия

11.15–11.30 Кафе-пауза

11.30 Втора сесия: Историческа перспектива II

Модератор: Светослав Риболов
Беки Фейбър, „Единство не означава еднаквост: примери от Ранната църква днес“
о. Сава Кокудев, „Евхаристийните концепти – сравнителен анализ“
Десислава Тодорова, „Патр. Йеремия II и Витембергските богослови през XVI в.“

12.30–12.45 Дискусия

13.00–14.00 Лек обяд-кетъринг

14.00 Трета сесия: Съвременни аспекти на диалога I

Модератор: Момчил Методиев
Мартин Осиковски, „Два еклесиологични типа“
Живко Лефтеров, „Англикано-православният диалог през ХХ в.“
Янис Каминис, „Междухристиянският диалог – актуални предизвикателства за православните“

15.00 Дискусия

15.15 Кафе-пауза

15.30 Четвърта сесия: Съвременни аспекти на диалога II

Модератор: о. Пламен Гечев
Боб Фейбър, „Bселенският дух на д-р Алберт Лонг: пример от миналото за Църквата днес“
Момчил Методиев, „БПЦ и икуменическото движение през епохата на комунизма“
Паруш Парушев, „Радикалната реформация и междухристиянското общуване: примери от практиката на баптистите“

16.30 Дискусия

16.45 Кафе-пауза

17.00 Пета сесия: Теоретични основи на диалога

Модератор: Паруш Парушев
Владимир Градев, „Изпитанието на различието“
о. Пламен Гечев, „От мистика до психология“
Калин Янакиев, „Проблемът за първенството в отношенията между Православната и Католическата църква и в междуправослания диалог“

18.00–18.30 Дискусия и закриване

Вход свободен. Поканени са всички интересуващи се.

 

Всички новини:

Сдружение ХАРТА Ви кани на публичната дискусия АГРЕСИЯТА - СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМИЕТО ИЛИ НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ?, заедно с писателката Теодора Димова и п-р Станислав Алексиев.

КОГА: 18 ноември, събота, от 17.30 часа

КЪДЕ: Книжарница-кафе ,,Защо не?”, ул. ,,Солунска” 49, София

 

 

На 13 и 14 ноември, от 9.00 до 18.00 часа, в Конферентната зала (северно крило на Ректората) ще се проведе международна научна конференция, посветена на 500-та годишнина от началото на протестантската Реформация. Ще участват преподаватели от Богословския и Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, български протестантски богослови и пастири, гости-учени от Унгария, Австрия и Франция.

 

На 15 ок­том­в­ри, не­де­ля, от 20 ч. в Нов театър (НДК) Вик­тор Ма­ка­ров и ком­па­ния ще пред­с­та­вят за пър­ви път пред со­фий­с­ка пуб­ли­ка ал­бу­ма „Ша­ре­на чер­га“. Пред­с­та­вя­не­то е част от тур­не­то на гру­па­та в Габ­ро­во, Пле­вен, Со­фия, Вар­на, Бур­гас и Плов­див.

 

На 15 ок­том­в­ри (не­де­ля), от 18 ча­са, в Пър­ва Еван­гел­с­ка църк­ва, Со­фия (ул. Со­лун­с­ка 49), ще се про­ве­де дис­ку­сия, пос­ве­те­на на лич­ност­та и твор­чес­т­во­то на Сто­ян Ват­рал­с­ки (1860–1935). Са­мо­би­тен ин­те­лек­ту­а­лец, об­щес­т­ве­ник, пи­са­тел и про­по­вед­ник, днес то­зи чо­век е не­за­слу­же­но по­тъ­нал в заб­ра­ва.

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 18 октомври, сряда, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). За личността и творчеството на писателя Георги Марков ще по­го­во­рим с неговия братовчед Любен Марков, публициста Тони Николов и поета Ка­лин Ми­хай­лов.

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 28 юни, сряда, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). За ко­ре­ни­те на бъл­гар­с­ко­то „ля­во“ в иде­ен и об­щес­т­вен план ще по­го­во­рим с проф. Рая За­и­мо­ва и Ка­лин Ми­хай­лов.

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви пре­по­ръч­ва ед­но­днев­на­та кон­фе­рен­ция „Меж­ду­хри­с­ти­ян­с­ки­ят ди­а­лог през ве­ко­ве­те и днес“, ко­я­то ще се про­ве­де на 29 ап­рил (съ­бо­та), от 10:00 до 18:30, в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та).

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 6 ап­рил, чет­вър­тък, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та) и ще бъ­де пос­ве­те­на на лич­ност­та и твор­чес­т­во­то на Вла­ди­мир Свин­ти­ла.

 

Препоръчваме ви проявата „Православна и протестантска христология – възможности за диалог“, която „Християни против религиозния екстремизъм“ организират в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ в понеделник, 27 март, от 18 до 20 часа.

 

Сдружение Харта Ви препоръчва заедно с вашите деца  да посрещнете пролетните дни, обгърнати от вълшебството на американския балетен спектакъл ,,ЛЪВЪТ, ВЕЩИЦАТА И ДРЕШНИКЪТ” по “Хрониките на Нарния” от К. С. Луис.