• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Сдру­же­ние ХАРТА ви пре­по­ръч­ва ед­но­днев­на­та кон­фе­рен­ция „Меж­ду­хри­с­ти­ян­с­ки­ят ди­а­лог през ве­ко­ве­те и днес“, ко­я­то ще се про­ве­де на 29 ап­рил (съ­бо­та), от 10:00 до 18:30, в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). Peer to Peer: Challenging Extremism.

Христос дава на Своите последователи една „нова заповед“: „Да се любите един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12). Тя се оказва не само нова, но и трудна за изпълнение. През вековете отношенията между християните от различни традиции често не са били образец на любовта; понякога е липсвал изобщо диалог. А диалог е насъщно необходим днес, във все по-несигурния и объркан свят на XXI век. Живеем в обстановка на засилваща се хибридна война срещу Европа и нейното духовно наследство, а гоненията срещу християните на много места по света са всекидневие. Натрупаният исторически опит за разбирателство между различните християнски изповедания ще ни бъде от помощ, за да си имаме доверие. И да говорим свободно – за нещата, които ни обединяват, както и за тези, в които се различаваме.


Програмата на конференцията е следната:

Истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Междухристиянският диалог през вековете и днес

Научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило на Ректората, Нова конферентна зала, 29 април, 2017 г., 10.00–18.30 ч.

Организатори:

  • Център за изследване на патристичното и византийско наследство при СУ „Св. Климент Охридски“
  • AdVenture Partners: Peer to Peer: Challenging Extremism

10.00 Първа сесия: Историческа перспектива I

Модератор: Живко Лефтеров
Атанас Атанасов, „Диалогът с останалите християнски общности и с исляма в творчеството на св. Йоан Дамаскин“
Иван Христов, „Проблемът за средния път в диалога с Католическата църква на Фераро-Флорентийския събор“
Светослав Риболов, „Схизмата от 1054 г. в кореспонденцията на патр. Михаил Кироларий“

11.00–11.15 Дискусия

11.15–11.30 Кафе-пауза

11.30 Втора сесия: Историческа перспектива II

Модератор: Светослав Риболов
Беки Фейбър, „Единство не означава еднаквост: примери от Ранната църква днес“
о. Сава Кокудев, „Евхаристийните концепти – сравнителен анализ“
Десислава Тодорова, „Патр. Йеремия II и Витембергските богослови през XVI в.“

12.30–12.45 Дискусия

13.00–14.00 Лек обяд-кетъринг

14.00 Трета сесия: Съвременни аспекти на диалога I

Модератор: Момчил Методиев
Мартин Осиковски, „Два еклесиологични типа“
Живко Лефтеров, „Англикано-православният диалог през ХХ в.“
Янис Каминис, „Междухристиянският диалог – актуални предизвикателства за православните“

15.00 Дискусия

15.15 Кафе-пауза

15.30 Четвърта сесия: Съвременни аспекти на диалога II

Модератор: о. Пламен Гечев
Боб Фейбър, „Bселенският дух на д-р Алберт Лонг: пример от миналото за Църквата днес“
Момчил Методиев, „БПЦ и икуменическото движение през епохата на комунизма“
Паруш Парушев, „Радикалната реформация и междухристиянското общуване: примери от практиката на баптистите“

16.30 Дискусия

16.45 Кафе-пауза

17.00 Пета сесия: Теоретични основи на диалога

Модератор: Паруш Парушев
Владимир Градев, „Изпитанието на различието“
о. Пламен Гечев, „От мистика до психология“
Калин Янакиев, „Проблемът за първенството в отношенията между Православната и Католическата църква и в междуправослания диалог“

18.00–18.30 Дискусия и закриване

Вход свободен. Поканени са всички интересуващи се.

 

Всички новини:

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 28 юни, сряда, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та). За ко­ре­ни­те на бъл­гар­с­ко­то „ля­во“ в иде­ен и об­щес­т­вен план ще по­го­во­рим с проф. Рая За­и­мо­ва и Ка­лин Ми­хай­лов.

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви пре­по­ръч­ва ед­но­днев­на­та кон­фе­рен­ция „Меж­ду­хри­с­ти­ян­с­ки­ят ди­а­лог през ве­ко­ве­те и днес“, ко­я­то ще се про­ве­де на 29 ап­рил (съ­бо­та), от 10:00 до 18:30, в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та).

 

Сдру­же­ние ХАРТА ви ка­ни на по­ред­на­та дис­ку­сия от ци­къ­ла „Липс­ва­що­то зве­но“. Тя ще се про­ве­де на 6 ап­рил, чет­вър­тък, от 18:30 ч. в Но­ва кон­фе­рен­т­на за­ла на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ (се­вер­но кри­ло на Рек­то­ра­та) и ще бъ­де пос­ве­те­на на лич­ност­та и твор­чес­т­во­то на Вла­ди­мир Свин­ти­ла.

 

Препоръчваме ви проявата „Православна и протестантска христология – възможности за диалог“, която „Християни против религиозния екстремизъм“ организират в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ в понеделник, 27 март, от 18 до 20 часа.

 

Сдружение Харта Ви препоръчва заедно с вашите деца  да посрещнете пролетните дни, обгърнати от вълшебството на американския балетен спектакъл ,,ЛЪВЪТ, ВЕЩИЦАТА И ДРЕШНИКЪТ” по “Хрониките на Нарния” от К. С. Луис.

 

Сдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та ЛИП­С­ВА­ЩО­ТО ЗВЕ­НО: Меж­ду съг­раж­да­не и раз­ру­ша­ва­не: Съд­ба­та на ка­то­ли­чес­ка­та общ­ност в Бъл­га­рия“

Къ­де: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Ог­ле­дал­на­та за­­ла (се­вер­но кри­ло)
Ко­га: 26 яну­а­ри 2017 г. (чет­вър­тък) от 18:30 ч.

 

На 3 фев­ру­а­ри (пе­тък) в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“ ще се про­ве­де ед­нод­нев­на кон­фе­рен­ция, пос­ве­те­на на жи­во­та и твор­чес­т­во­то на св. Ата­на­сий Алек­сан­дрий­с­ки и спе­ци­фи­ки­те на све­та на Къс­на­та ан­тич­ност. Ор­га­ни­за­то­ри са Бо­гос­лов­с­ки­ят фа­кул­тет и Цен­тъ­рът за из­след­ва­не на пат­рис­тич­но­то и ви­зан­тий­с­ко нас­лед­с­тво на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, съв­мест­но с Граж­дан­с­ко сдру­же­ние „Св. Ата­на­сий Ве­ли­ки“.

 

Сдру­же­ние ХАРТА Ви пре­по­ръч­ва но­ва­та дис­ку­сия в „Къ­ща за пти­ци“ на 21 де­кем­в­ри, свър­за­на с „Хри­с­ти­ян­с­ки­ят пог­лед към ас­тро­ло­ги­я­та“. В на­ве­че­ри­е­то на Рож­де­с­тво дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та „Пра­во­сла­вие и съв­ре­мие“ ще бъде пос­ве­те­на на те­ма­та за хрис­ти­ян­с­кия пог­лед към ма­со­во раз­прос­т­ра­не­ния ин­те­рес в съв­ре­ми­е­то към ас­тро­ло­гич­ни­те тъл­ку­ва­ния и прог­но­зи.

 

Сдру­же­ние ХАРТА Ви ка­ни на дис­ку­си­я­та от по­ре­ди­ца­та ЛИП­С­ВА­ЩО­ТО ЗВЕ­НО: Бу­ря от свет­ли­на ня­ма: Сто­ян Ми­хай­лов­с­ки и уси­ли­я­та за хрис­ти­ян­с­ка прос­ве­та пре­ди ко­му­нис­ти­чес­кия пе­ри­од“

Къ­де: Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки“, Но­ва кон­фе­рент­на за­ла (се­вер­но кри­ло)

Ко­га: 12 де­кем­в­ри (по­не­дел­ник) 2016