• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Модератор: Тодор Велчев, сдружение ХАРТА
 

Въпросът за разделението между държава и църква изглежда отдавна решен в демократичните общества: гражданската държава не се подчинява на религиозни авторитети и същевременно не се намесва в живота на религиозните общности. Принципът изглежда приемлив и за двете страни, но дали трябва да се тълкува в смисъл на безучастност и незаинтересованост на вярващите от държавните и обществените дела? Все пак християните са граждани не само на Божието царство, но и на своята страна – с всички произтичащи от това права и задължения. Къде преминава границата между тяхното посвещение на Бога и политическата ангажираност? Трябва ли те да се стремят към реално влияние върху политическите